School_April_2012.indd

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN Economic Community: AEC

พร้อมแล้วหรือยังกับการรวมกลุ่มการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  กำลังเป็นคำถามที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะ ยิ่งนับถอยหลังเหลือเวลาไม่ถึง 3 ปี พันธสัญญาที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและก่อรูปก่อร่างชัดเจนมากขึ้น และยิ่งเมื่อเห็นได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างกระวีกระวาดศึกษาและหาช่องทางในการขยายโอกาสทางการลงทุนหรือแม้แต่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพที่จะเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคต

ความท้าทายใหม่ๆ ของประเทศทั้ง 10 ประเทศคือการรวมตัวเป็นตลาดเดียว (Single market) และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายสินค้า (free flow of goods) การบริการ (free flow of service) การลงทุน (free flow of investment) เงินทุน (free flow of capital) และแรงงานฝีมือ (free flow of skilled labor) รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงที่จะไหลเข้า-ออกนอกประเทศได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งนำไปสูโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามในขณะเดียวกัน
ในธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดเช่นนี้ บุคลากรคือกุญแจสำคัญในการผลักดันประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กร บริษัทข้ามชาติต้องการจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากลเพื่อเข้าใจในการสื่อสารและมีมาตรฐานรับรองในระดับสากลให้สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรของตนได้ทั่วโลก ปริญญาบัตรเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่กับความพร้อมการเปิดเสรีอาเซียน เป็นคำถามที่น่าคิดและประเทศไทยเตรียมรองรับไว้อย่างไร

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการศึกษาการบริหารซัพพลายเชน (SCM) ระดับผู้บริหาร สถาบันได้มีการร่วมมือกับองค์กรรับรองวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก อาทิเช่น APICS (The Association for Operations Management) และ AST&L (American Society for Transport and Logistics) หลักสูตรประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพซัพพลายเชนการผลิตและสินค้าคงคลัง ระดับสากล (CPIM: Certified in Production and Inventory Management) และ หลักสูตรรับรองวิชาชีพผู้ชำนาญการซัพพลายเชนสากล (CSCP: Certified Supply Chain Professional) เป็นต้น ที่ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไปสู่การทำงานในระดับนานาชาติ

โปรแกรมเหล่านี้เป็นตัวตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่เป็นสากล ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนในประเทศในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่จะมีองค์ความรู้และสามารถแสวงหาช่องทางการทำงานในต่างแดนได้อีกด้วย เพราะเมื่อได้รับการรับรองเช่นนี้แล้ว ถือว่าเป็นตัวการันตีฝีไม้ลายมือของการเข้าสู่แวดวงการทำงาน “สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นประเทศที่มีบุคลากรที่ได้รับการรับรองวิชาชีพมากที่สุดในอาเซียนพร้อมที่จะเคลื่อนทัพมายึดตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์กรข้ามชาติ ในประเทศต่างๆ ในอาเซียนรวมถึงประเทศไทย พันธกิจของสถาบันเอสซีเอ็มคือยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพ ได้รับรองวิชาชีพในระดับสากล เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของไทยก้าวสู่ระดับผู้บริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับผู้ได้รับรองวิชาชีพจากต่างประเทศ” ดร.ณัฎฐ์ธณกฤศ์ ฉันทจิรพร กล่าว

อนาคตเมื่อเสรีอาเซียนเปิดและเศรษฐกิจโลกเชื่อมต่อกันมากขึ้น ย่อมหมายถึงความต้องการแรงงานที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองวิชาชีพอย่างเป็นสากลเพราะทุกอย่างนับจากนี้ไปต้องอิงกับมาตรฐานสากลทั้งสิ้น การบ่มเพาะผู้เรียนด้วยการวางกลยุทธ์ ฝึกวิธีคิดและวางคอนเซ็ปต์ตลอดจนการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชน จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มโอกาสในการเข้าไปทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งปัจจุบันมีผู้จบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นจำนวนมากและมีมาตรฐานแตกต่างกันออกไป แต่ผู้ที่ได้รับการรับรองวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกับนานาประเทศมีจำนวนไม่มากนัก และไม่กี่ปีก่อนหน้าสถานที่ใกล้ที่สุดในการอบรมหลักสูตร CPIM และ CSCP คือทีประเทศสิงคโปร์

วันนี้ APICS และ AST&L มีตัวแทนผู้ให้บริการการศึกษาอย่างเป็นทางการในประเทศไทย คือสถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากลเอสซีเอ็ม บริหารงานโดย บริษัท เอสซีเอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด เปิดอบรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ และอบรมแบบ In-house เพื่อฟื้นฟูและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้การอบรมหลักสูตรรับรองวิชาชีพ CPIM, CSCP, PLS, CTL และ CPSM

การเปิดเสรีอาเซียนมาประชิดตัวท่านแล้ว ท่านพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลทางด้านวิชาชีพการบริหารค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.scm-education.com โทร 02-946-9316 หรือinfo@scm-education.com

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee