APICS CSCP : Certified Supply Chain Professional

The APICS CSCP designation is the most widely recognized educational program designed for operations and supply chain management professionals around the world. Demonstrate your mastery of end-to-end supply chain management best practices by earning your APICS CSCP designation. You will demonstrate significant commitment to your profession and your career, distinguish yourself as an industry expert and excel with your newly acquired specialized knowledge.

Launched in 2006, the APICS CSCP designation has been earned by more than 19,000 professionals worldwide, in 82 countries, and is the standard in global supply chain education.

หลักสูตรประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพผู้ชำนาญการการจัดการซัพพลายเชนของ APICS ประเทศสหรัฐอเมริกาให้มุมมองด้านกว้างสำหรับความรู้ในด้านนี้ซึ่งเชื่อมต่อออกไปจากปฏิบัติการ ภายในองค์กรจนครอบคลุมการดำเนินงานและทุกขั้นตอนการทำงานในซัพพลายเชนเริ่มตั้งแต่ ผู้จัดจำหน่ายขั้นต้น(Supplier)ไปจนถึงลูกค้าปลายทาง(End Customer) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทุกๆ กิจกรรมสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้สูงสุด

 

Class Date :  23, 24 September 1, 7, 8, 14, 15 October 2017

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee