Bob Collins, CFPIM, CIRM, CSCP
APICS Senior Director, Professional Development

 

เปิดโลกทัศน์สู่สากล

เมื่อบริบทของการทำธุรกิจในโลก โลกาภิวัตน์ซับซ้อน รวดเร็ว ตื่นตัว และต้อง ทันเกมอยู่ตลอดเวลา วิทยาการการจัดการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ต้องรับไป กับกระแสยิ่งทำให้การทำธุรกิจมีความซับซ้อน และแข่งขันกันมากขึ้น ความรู้จากในอเมริกา หรือยุโรป และประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย ระบบการศึกษาภาคปกติเพียงอย่างเดียวอาจ ไม่เพียงพอและไม่ใช่คำตอบเสมอไปสำหรับ เส้นทางสำนักบริหารมืออาชีพสมัยใหม่ที่เป็น ที่ยอมรับในวิสาหกิจข้ามชาติชั้นนำและผู้ที่จะ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัว สถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากล เอสซีเอ็ม บริหารงานโดย บริษัท เอสซีเอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด องค์กรด้านวิชาชีพใน ประเทศไทยที่เล็งเห็นความสำคัญและความ จำเป็นอย่างยิ่งของบุคลากรไทยในสายงานด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมรองรับกัความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั้งในระดับูมิภาคและระดับนานาชาติ โดนมีเป้าหมายเพื่อผลิตผู้บริหารระดับมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

APICS (The Association for Operation Management) มีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และมีเครือค่ายซึ่งมีสมาชิคที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ไทย ฯลฯโดยมีโปรแกรม CPIM (Certified in Production and Inventory Management) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโลจิสติกส์การผลิตและสินค้าคงคลัง ระดับสากล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการในการจัดการซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรม การวางแผนปฎิบัติการหลักของทรัพยากรองค์กรวิธีการวางแผนและการวางตารางการผลิตเชิงลึก การจัดการทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์และวิธีการดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติการ หลักสูตร CSCP (Certified Supply Chain Professional) หลักสูตรรับรองวิชาชีพผู้ชำนาญการโซ่อุปทานระดับ APICS สากลซึ่งจะช่วยให้มีทักษะการจัดการอย่างบูรณาการและกิจกรรมซัพพลายเชนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

การเปิดตัวไปสู่เศรษฐกิจระดับที่ใหญ่ขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการรับรองวิชาชีพ ซึ่งมีความรู้และการศึกษาเทียบเท่าระดับสากลและมีมาตรฐานนับจากนี้ไป โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในการเพิ่มทักษะความรู้ เปิดโอกาสในเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเข้าไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน ซัพพลายเชนให้กับองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับระบบ ERP อีกด้วยขณะเดียวกันในภาคส่วนขององค์กรก็ได้ประโยชน์ในด้านการวางกลยุทธ์และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการซัพพลายเชนระดับสากล

"CPIM is the best functional certification course for supply chain-related jobs."

-APICS CPIM designee